Noa Ben-Nun Melamed
boat

דיוקנה של כפילות

צבר – אמנות: תערוכות – טליה רפופורט, נובמבר 1992

דיוקנה של כפילות

נועה בן-נון מלמד, בגלריה בוגרשוב בתל אביב

מבעד לאסתטיקה הקרירה והמנוכרת של תערוכתה של נועה בן-נון מלמד אפשר לחוש גם במשקעי הרגש והלכי המחשבה. נוצר כאן איזון עדין, אך חזק, בין הצירים הרעיוניים לבין התחושות האינטואיטיביות, שעל פיהן נבחרו צירופי הדימויים והחומרים. העבודות מורכבות מצילומי שחור-לבן על גבי מראות, לוחות אלומיניום ומשטחי צבע כסופים. הדימויים מופיעים בתוך פורמאטים מרובעים ועגולים, ולעתים זהו ריבוע בתוך עיגול או עיגול בתוך ריבוע. המבנים הגיאומטריים והמחברים הסימטריים יוצרים תשתית מאופקת של סדר ויציבות, אך הדימויים הטעונים והיחסים ביניהם יוצרים מתח חזותי ותחושתי.

קסמן של העבודות טמון בסוד הצמצום והישירות, המקבל בו-זמנית גם אופי חידתי ומסתורי. השילוב הפרדוקסלי בין פשטות למסתורין היא המקנה להן את כוחן ההבעתי. הדימויים הם תמיד צילומי ראשים (מלבד עבודה אחת המורכבת מצילומי כפות ידיים ורגליים), ואפשר למצוא ביניהם את דיוקנו של אלן דילון, פסל מקסיקני, פנים של זקנה, פסל הלינסטי של ילד מתולתל ועוד. הדמויות מתחלקות למספר קטגוריות: אנשים ופסלים, גברים ונשים, מזוהים ואנונימיים, אך ההתייחסות לכולם זהה. הפסלים לקוחים מתרבויות וזמנים שונים, אך הם מנותקים מן ההקשר הספציפי ואינם מייצגים את התרבות, אלא רק את עצמם כדימוי צילומי. גם אנשים שצולמו ישירות או מתוך מגאזינים מתפקדים כקודים נפשיים, הבודקים את המערכות הכפולות של הקיום והתפישה האנושית: גבר-אשה, שחור-לבן, גוף-נפש, סובייקט-אובייקט, מציאות-אמנות, עבר-הווה, חיים-מוות.

המבנה הכפול בא לידי ביטוי גם בקומפוזיציות. במספר עבודות מופיעים שני ראשים זה לצד זה, זה מול זה או זה בהיפוך לזה. התערוכה עוסקת גם בקשרים בין הדימויים לבין עצמם, בינם לבין המסגרת שבתוכה הם נתונים, ובינם לבין הצופה. השתקפות דמותו של הצופה בראי מכניסה גם אותו לתוך היצירה ויוצרת זיקה בינו לבין הדמויות המצולמות, וכך העבודות יוצרות מודעות לרמות מציאות שונות: נוכחות ממשית (של הצופה ושל האובייקטים המוצגים בתערוכה), השתקפות ותיעוד צילומי, שאף הוא כולל מספר דרגות של קרבה ל'דבר עצמו': צילום של אדם, צילום של פסל וצילום של צילום. כלומר, שכפול של שכפול. עקרון ההכפלה פועל כציר רעיוני וכמוליך תחושות, שמחדיר לתוך הדימויים המוקפאים דינמיקה של מתחים פנימיים.